دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۵۶:۰۴

رئیس کتابخانه


مهندس نسیبه پوطی

عضو هیأت علمی گروه فنی و مهندسی دانشگاه

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه

تلفن دانشگاه: 33117804 (081)  

داخلی: 437


برچسب ها: -