دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۴۴:۴۲

رئیس کتابخانه


AX

دکتر مرتضی لطفی پارسا

عضو هیأت علمی گروه فنی و مهندسی دانشگاه

 سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه

تلفن دانشگاه: 33117804 (081)  

داخلی: 437


برچسب ها: -